Νόμος 4314/14 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Σύσταση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής μεταφέρεται το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του καταργούμενου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) και κατανέμεται κατά κατηγορίες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές βαθμίδες, κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

 

Α) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:

 

1) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Οικονομικός: 5 θέσεις

 

2) Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός: 22 θέσεις

 

3) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός: 36 θέσεις

β) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ: 3 θέσεις

γ) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: 1 θέση

 

Β) Προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

 

1) Εκπαιδευτικής Βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α) Ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός: 1 θέση

 

2) Εκπαιδευτικής Βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α) Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός: 13 θέσεις.

 

3) Εκπαιδευτικής Βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

α) Ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: 2 θέσεις

 

Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε προσωποπαγούς θέσης της περίπτωσης Β της παρούσας παραγράφου, αυτή αυτοδικαίως καταργείται.

 

2. Στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρεται το μόνιμο προσωπικό του καταργούμενου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) και κατανέμεται κατά κατηγορίες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές βαθμίδες, κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

 

Α) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού 4 θέσεις

β) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 1 θέση

 

Β) Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός - Λογιστικός: 2 θέσεις

 

Γ) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

α) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ: 2 θέσεις

β) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: 1 θέση

γ) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός: 1 θέση.

 

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ή που οι υπάρχουσες δεν επαρκούν για την απορρόφηση του ανωτέρω προσωπικού, η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4)α του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), γίνεται με τον παρόντα νόμο για το προσωπικό που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Οι διαπιστωτικές πράξεις του άρθρου 21 παράγραφος 4)α του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), που εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.