Νόμος 4264/14 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κατάργηση των νομικών προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής και Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής ο οποίος συστάθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1470/1938 (ΦΕΚ 428/Α/1938), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) και το νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), καθώς και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 8Α του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) καταργούνται την 31-10-2014.

 

β. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργανισμών στο πλαίσιο των σκοπών τους, κατά τα άρθρα 7ΣΤ και αντίστοιχα του νόμου 2323/1995 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, από την ως άνω ημερομηνία κατάργησης των οργανισμών μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Περιφέρεια Αττικής για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31-12-2014 μετά από γνώμη των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων, ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων των ως άνω Οργανισμών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική ενάσκηση του μεταφερόμενου αντικειμένου καθενός εξ αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014), με το άρθρο 91 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

2. α. Οι πόροι, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις των ως άνω καταργούμενων οργανισμών, που υφίστανται κατά την κατάργησή τους, μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες υπεισέρχονται σε αυτές ως καθολικοί διάδοχοι και συνεχίζουν τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

β. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση των Οργανισμών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση.

 

γ. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, καθώς και των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους εμπράγματους δικαιούχους κτηματολογικών εγγραφών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείρισή τους και όλες εν γένει οι εξουσίες των εν λόγω δικαιωμάτων ανήκουν αντίστοιχα στην ως άνω Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα, το οποίο θα παραδοθεί κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

δ. Η κινητή περιουσία των Οργανισμών περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοίχως με την επιφύλαξη των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών.

 

3. α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του αντίστοιχου Οργανισμού και της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα για την καταγραφή:

 

α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Οργανισμών,

 

β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και

 

γ) της απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση,

 

δ) των εκκρεμών δικαστικών διαφορών.

 

Οι αποφάσεις αυτές - μετά την έγκρισή τους κατά το εδάφιο β' της παρούσης παραγράφου - μαζί με τα σε αυτές αναφερόμενα στοιχεία και πράγματα παραδίδονται μέχρι τις 31-12-2014 με σχετικό πρωτόκολλο στα αρμόδια για την παραλαβή όργανα της Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

 

β. Η έκθεση καταγραφής - απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών πριν τις 31-12-2014. Στην περίπτωση που η έκθεση καταγραφής - απογραφής περιέχει ακίνητα αυτή αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγράφεται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

 

γ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Οργανισμών, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, μεταφέρονται, μέσα σε 2 μήνες από την κατάργηση των Οργανισμών, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελούν πόρους αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 

4. α. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων Οργανισμών καθίσταται αυτοδίκαια από 01-01-2015 προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα το προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις των αντίστοιχων Διευθύνσεων των Περιφερειών που θα έχουν συσταθεί έως την 02-03-2015 με το προεδρικό διάταγμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1)γ του παρόντος, ή σε περίπτωση ελλείψεως τέτοιων θέσεων, σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας με τα τυπικά τους προσόντα. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Οργανισμών που καταργούνται, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης έργου, μεταφέρονται αυτοδίκαια στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασής τους.

 

β. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού διέπεται από το άρθρο 4 του νόμου 3513/2006. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 4153/1961 (ΦΕΚ 45/Α/1961), όπως ισχύουν, και όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ. Όπου γίνεται αναφορά στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών νοείται η Περιφέρεια Αττικής και όπου προβλέπεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Υπουργό Εμπορίου, νοούνται τα αντίστοιχα όργανα της Περιφέρειας. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα ή άλλες παροχές, τα οποία καταβάλλονται στο εν λόγω προσωπικό έως την κατάργηση των ως άνω οργανισμών, καταργούνται.

 

γ. Μεταφέρεται, αυτοδικαίως, από 01-01-2015 στις Περιφέρειες, το σύνολο των δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986) και οι οποίοι υπηρετούν, ήδη, με σχέση έμμισθης εντολής στους καταργούμενους Οργανισμούς. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, αναγνωρίζονται αντίστοιχα κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4024/2011.

 

ε. Παύουν αυτοδικαίως στις 31-12-2014: i) οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους φορείς, και το προσωπικό αυτό επανέρχεται στην υπηρεσία ή τον φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την απόσπαση οργάνου, ii) οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, όπως προβλέπεται στο παρόν.

 

στ. Λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο την 31-12-2014 η θητεία του Προέδρου και των μελών των οργάνων διοίκησης των φορέων που καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.