Νόμος 4314/14 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους II νοούνται ως εξής:

 

1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης εφεξής ΠΑΑ: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι μονοταμειακό (με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης) και πολυτομεακό, καλύπτει όλη την επικράτεια για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας: έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο περιέχει μία συγκροτημένη δέσμη προτεραιοτήτων που θα επιτευχθούν με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

 

3. Προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλουν στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται μέσω των προτεραιοτήτων της Ενωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους θεματικούς στόχους του ΚΣΠ, σύμφωνα με τον υπ' αριθμόν 1305/2013 Κανονισμό. Επίσης, οι προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης εφεξής ΟΤΔ και πληρούν τους όρους έτσι όπως περιγράφονται στα άρθρα 42 του Κανονισμού 1305/2013 και άρθρο 34 του Κανονισμού 1303/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

4. Προτεραιότητες για το Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας: οι προτεραιότητες της Ενωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κανονισμού 1303/2013.

 

5. Μέτρο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: δέσμη πράξεων που συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ενωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη, και Μέτρο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας: σύνολο δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας.

 

6. Πράξη για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα.

 

7. Δικαιούχος: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή και για την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή το ταμείο χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.

 

8. Ενδιάμεσος Φορέας: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.

 

9. α. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

β. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εφεξής ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 

10. Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης ο υπ' αριθμόν 1305/2013 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 17-12-2014 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

11. Κανονισμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας: ο υπ' αριθμόν 508/2014 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου της 15-05-2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2328/2003, (ΕΚ) υπ' αριθμόν 861/2006, (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1198/2006 και (ΕΚ) υπ' αριθμόν 791/2007 και του Κανονισμού (EE) υπ' αριθμόν 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

12. Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της Διαχείρισης και του Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

13. Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της Διαχείρισης και του Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.