Νόμος 4314/14 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

A. 1. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (EE) 223/2014, τον οποίο συμπλήρωσε ο Συμπληρωματικός Κανονισμός 532/2014, εφεξής καλούμενο ΤΕΒΑ, υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους άπορους τρόφιμα ή / και βασική υλική συνδρομή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού.

 

2. Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

 

3. Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισμού, καθώς και εκείνων που περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα αυτού ή/και του Συμπληρωματικού, αναλαμβάνει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 33 του Κανονισμού του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

 

5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου του άρθρου 33 του Κανονισμού, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

 

6. Οι διαδικασίες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των χρηματοδοτικών ροών, των πληρωμών, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, η ανταλλαγή δεδομένων κ.λ.π., καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

7. Οι δικαιούχοι φορείς πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (EE) 223/2014 και οι Οργανώσεις - Εταίροι της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνυπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας και δύναται να χρησιμοποιούν την επωνυμία: Κοινωνική Σύμπραξη __________, στην οποία προστίθεται το όνομα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης περιοχής την οποία αφορά η αντίστοιχη Πράξη.

 

8. Οι διαδικασίες, τα κριτήρια και οι όροι ένταξης των ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται: α) τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό των ειδών που θα διανεμηθούν, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των ωφελουμένων, καθώς και στις διαδικασίες προμήθειάς τους και β) κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Β. 1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-12-2013 για την περίοδο 2014-2020, εφεξής καλούμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν.

 

2. Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 2014-2020 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 18, παράγραφος 6 του νόμου 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 6 του νόμου 4314/2014, καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ίδιου Υπουργείου.

 

3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού (EE) υπ' αριθμόν 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-12-2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

 

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-12-2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.