Νόμος 4314/14 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ειδικά θέματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εθνική και η συμμετοχή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την οικεία νομοθεσία και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

2. Η απόφαση ένταξης πράξεων σε Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του φορέα χρηματοδότησης.

 

3. Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό και στο συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών.

 

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

 

5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ασκεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

 

6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το κομμάτι της εθνικής χρηματοδότησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διενεργούνται μέσω του κεντρικού λογαριασμού που προβλέπεται στην τελευταία υποπερίπτωση της παραγράφου 22 του κεφαλαίου Γ του 3ου παραρτήματος του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010).

 

7. Η εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 4/2002 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενων για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και με την επιφύλαξη τήρησης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΔΕ - ΕΣΠΑ δύναται να ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος Νόμου και η ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε Εθνικό Επίπεδο.

 

9. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων Α2, Β1 περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' και Β2 της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥΧΜΕΟΧ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

10. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.