Νόμος 4313/14 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών αδειοδοτούνται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο νόμο 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), όπως ισχύει.

 

2. Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), που έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κατασκευές κεραιών ή όσοι έχουν υποβάλει δήλωση μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 65 του νόμου 4155/2013, οφείλουν εντός 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος μέχρι τις 31-12-2016 να υποβάλουν Δήλωση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) περιγραφή της κατασκευής κεραίας,

 

β) ύψος του ιστού με όλα τα κεραιοσυστήματα επ' αυτού,

 

γ) ακριβή τοποθεσία με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 1987,

 

δ) φωτογραφίες της εγκατάστασης και του οικίσκου με το περιεχόμενο αυτού,

 

ε) υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των ως άνω. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο, εξαιρουμένων των στοιχείων υπό (δ) και (ε) ανωτέρω. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης και για όλα τα κεραιοσυστήματα τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν ραδιοφωνικές εκπομπές αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), με το άρθρο 34 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με το άρθρο 71 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016), με την παράγραφο 17 του άρθρου 39 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Μέχρι την αδειοδότηση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι ως άνω νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί επιτρέπεται να εκπέμπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες θέσεις εφόσον:

 

α) Τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τους προβλεπόμενους κανόνες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών.

 

β) Δεν προξενούν παρεμβολές στις συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.

 

γ) Τηρούν τους κανόνες ασφαλείας της αεροναυτιλίας.

 

4. Οι ως άνω δηλωθείσες κατασκευές κεραιών νοούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την εφαρμογή της παραγράφου 1.

 

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 76 και 77 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2010), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.