Νόμος 4313/14 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια κυκλοφορίας των λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης υπολογιζόμενη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους ως καινουργών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη. Ως χρόνος απόσβεσης των λεωφορείων, που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, ορίζονται τα 20 έτη, η δε κατ' έτος αποσβεστέα αξία θα ισούται με το μη αποσβεσθέν υπόλοιπο διαιρούμενο δια του υπολειπόμενου χρόνου απόσβεσης έως τη συμπλήρωση 20 ετών κυκλοφορίας.

 

2. Για τα άτομα που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης είτε το αντίτιμο του κομίστρου είτε τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο. Το κόμιστρο ή η διαφορά του καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική, με βάση τη σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και των αντιστοίχων φορέων. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον αριθμό των διακινουμένων επιβατών, αυτός, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

 

3. Το άρθρο 31 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3721/1957 (ΦΕΚ 142/Α/1957) καταργείται από 01-01-2014.

 

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εγκρίνονται τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες, κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, στην αστική περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης:

 

1. Η κατ' εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων μετά τις 24:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού.

 

2. Η λειτουργία τουλάχιστον μίας (1) μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμενης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.

 

3. Η υποχρέωση δρομολόγησης, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησής τους, τουλάχιστον των 2 εκ των 3 ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των 9 θέσεων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων), που διαθέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, σε τουλάχιστον 2 βάρδιες κατά τις καθημερινές και σε τουλάχιστον 1 τα Σάββατα και τις Κυριακές.

 

β. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης υποχρεούται να εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα δρομολογίων.

 

γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α' ισχύει το υφιστάμενο πρόγραμμα δρομολογίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

5. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η υπ' αριθμόν Α οίκοθεν 45787/3551/2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2283/Β/2014) με θέμα Οριστικοποίηση συμβατικών δαπανών-εσόδων-αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής, επαναπροσδιορισμός συμβατικών δαπανών-εσόδων-αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης 2014 και προϋπολογιστικός καθορισμός συμβατικών δαπανών-εσόδων αντισταθμιστικής καταβολής χρήσεων 2015, 2016 και 2017 στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ως εξής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.