Νόμος 4663/20 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, ΚΤΕΛ και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2018), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 6 και 7 του ίδιου αυτού άρθρου καταργούνται και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 54: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (ΚΤΕΛ)

 

1. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011), όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 5.

 

β. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μπορούν να αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής περιφέρειες ή στο εξωτερικό.}

 

2. Μετά το άρθρο 5 του νόμου 3920/2011 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλεται πρόστιμο στις εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία ή ΚΤΕΛ όταν δεν εκτελούν καθορισμένο δρομολόγιο, ποσού 2.000 € και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο ποσού 4.000 €. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται μετά από προηγούμενη ακρόαση των ως άνω εταιρειών.}

 

3. Στις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστικά δρομολόγια από τα οικεία ΚΤΕΛ Α.Ε., με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και αφετέρου του οικείου ΚΤΕΛ, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τόσο των ανωτέρω μητρικών εταιρειών όσο και των θυγατρικών τους χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του έτους 2020.

 

Η ως άνω ανάθεση έχει προσωρινό χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και επικείμενου κινδύνου διακοπής τους εκ μέρους των υφιστάμενων παρόχων των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, και δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2 έτη. Αναλόγως της έκτασης των προς ανάθεση υπηρεσιών και ενδεχόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης του οικείου ΚΤΕΛ Α.Ε. στο σύνολο του ανατιθέμενου έργου, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς ανάθεση λεωφορειακών γραμμών, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της περιοχής του προς ανάθεση έργου, είναι επιτρεπτή και η υπεκμίσθωση μέρους των ανατιθέμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και σε άλλα ΚΤΕΛ Περιφερειακών Ενοτήτων, δια ιδιαίτερων συμβάσεων υπεκμίσθωσης μεταξύ των Αναδόχων (ΚΤΕΛ της περιοχής ευθύνης των Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης) και άλλων ΚΤΕΛ Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι αναθέσεις αυτές, λόγω του επείγοντος και προσωρινού χαρακτήρα, διενεργούνται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και των υποψήφιων παρόχων. Οι προς ανάθεση λεωφορειακές γραμμές, τα δρομολόγια, το χιλιομετρικό κόστος ανάθεσης, η διάρκεια του προς ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, ως και το ή τα προτεινόμενα ΚΤΕΛ Α.Ε. άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για την υπεκμίσθωση μέρους του προς προσωρινή ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, προτείνονται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

4. Στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και αφετέρου του κατά τόπον αρμόδιου ΚΤΕΛ Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο ΚΤΕΛ Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους οδικούς μεταφορείς επιβατών.

 

5. α. Στο άρθρο 12 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Οι εταιρείες ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.}

 

β. Η εγκατάσταση τηλεματικής και συστημάτων λειτουργίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου της παραγράφου 10 του νόμου 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται με την περίπτωση α' της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εγκρίνονται τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες, κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, στην αστική περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης:

 

1. Η κατ' εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων μετά τις 24:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού.

 

2. Η λειτουργία τουλάχιστον μίας (1) μεταμεσονύκτιας λεωφορειακής γραμμής σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόμενης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.

 

3. Η υποχρέωση δρομολόγησης, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησής τους, τουλάχιστον των 2 εκ των 3 ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των 9 θέσεων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων), που διαθέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, σε τουλάχιστον 2 βάρδιες κατά τις καθημερινές και σε τουλάχιστον 1 τα Σάββατα και τις Κυριακές.

 

β. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης υποχρεούται να εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα δρομολογίων.

 

γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α' ισχύει το υφιστάμενο πρόγραμμα δρομολογίων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.