Νόμος 4308/14 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος προεδρικού διατάγματος 186/1992.

 

Εξαιρετικά οι αποφάσεις κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012), κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012), κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1032/2013 (ΦΕΚ 548/Β/2012), κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1206/2013 (ΦΕΚ 2237/Β/2012) και κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1263/2013 (ΦΕΚ 3265/Β/2013), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι αποφάσεις υπουργού οικονομικών 1093619/748/0015/ΠΟΛ/1212/1995 (ΦΕΚ 719/Β/1995), 1128269/1226/0015/ΠΟΛ/1292/1995 (ΦΕΚ 982/Β/1995), κοινή υπουργική απόφαση 1071467/536/0015/ΠΟΛ/1101/2006 (ΦΕΚ 1283/Β/2006), κοινή υπουργική απόφαση 1008269/52/0015/ΠΟΛ/1009/2008 (ΦΕΚ 176/Β/2008) και κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1193/2010 (ΦΕΚ 2174/Β/2010), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 01-01-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

2. Ο νόμος [Ν] 1809/1988 καταργείται από 01-01-2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου. Κατ' εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

3. Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31-12-2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:

 

α) Η παράγραφος 8)δ του άρθρου 16, η παράγραφος 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42Α, τα άρθρα 42Β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43Α, το άρθρο 43Γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

β) Τα άρθρα 20 έως 27 του νόμου 2065/1992.

 

γ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970.

 

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 3190/1955.

 

ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παράγραφος 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του νόμου [Ν] 4072/2012.

 

στ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1123/1980 (ΦΕΚ 283/Α/1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του νόμου [Ν] 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες.

 

ζ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

η) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

4. Από την 01-01-2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθμό που είναι σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

5. Όπου άλλη διάταξη νόμου ή άλλος κανόνας δικαίου παραπέμπει σε διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 οι οποίες καταργούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα:

 

α) Παραπομπή στην παράγραφο 1 του άρθρου 42Α ή στο άρθρο 42Γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.

 

β) Παραπομπή στην παράγραφο 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου.

 

γ) Παραπομπή στην παράγραφο 5 του άρθρου 103 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (παρουσίαση ίδιων μετοχών στον ισολογισμό) θεωρείται ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1)ε του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του, πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισμού 2.500.000 €, β) καθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000 €, γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα, και εφόσον δεν εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να μην εκλέγει ελεγκτές από τους νόμιμους ελεγκτές του νόμου 3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει να υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαινε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, ενώ δεν τα υπερέβαινε, η άρση της ευχέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.