Νόμος 4307/14 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Απορρόφηση νομικών προσώπων από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2013), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται και ολοκληρώνεται η απορρόφηση των ανωτέρω υποκεφαλαίων από το Ταμείο.

 

Νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί ως διακριτές νομικές οντότητες ειδικού σκοπού στο Λουξεμβούργο, όπως είναι η ανώνυμη εταιρεία IFG - Greek SME Finance SA (αριθμός μητρώου Β 186984) ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, διέπονται από το αντίστοιχο δίκαιο και το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη σύστασή τους δεν συμμετέχει στο εταιρικό τους κεφάλαιο, μπορούν να απορροφηθούν από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ως υποκεφάλαια αυτού εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται ο τρόπος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος εδαφίου. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται και ολοκληρώνεται η απορρόφηση των ανωτέρω νομικών οντοτήτων ως υποκεφαλαίων από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ποσό 100.000.000 € από το ανωτέρω αναφερόμενο καταβάλλεται σε μετρητά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού Δημοσίου στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) του νόμου 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/2011), το οποίο προς τούτο υποχρεούται να προβεί σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, μέσω της έκδοσης νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρείας IFG - Greek SME Finance SA για τους σκοπούς του άρθρου 3 του παρόντος και ιδίως τη διοχέτευση πόρων στις ελληνικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).}

 

3. Μετά το άρθρο 5 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013), προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Τα δάνεια που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και προέρχονται από τα κεφάλαια που δανείζει μέσω ομολογιακού δανείου η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία, στην ανώνυμη εταιρεία IFG - Greek SME Finance SA ή άλλα νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού των όρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου απαλλάσσονται από την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975).

 

Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα δάνεια που χορηγούν πιστωτικό ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και προέρχονται από κεφάλαια που δανείζουν:

 

α) αλλοδαπό Δημόσιο ή οντότητα συνδεόμενη με αλλοδαπό Δημόσιο,

β) Διεθνής Οργανισμός ή

γ) άλλη οντότητα σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που βάσει διεθνούς ή διμερούς συμφωνίας ή των νομοθετικών, κανονιστικών, καταστατικών και λοιπών διατάξεων που τα ή τις διέπουν, απολαύουν φορολογικών προνομίων,

δ) κοινωφελές ίδρυμα και

ε) μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στην ανώνυμη εταιρεία IFG - Greek SME Finance SA ή άλλα νομικό πρόσωπα ειδικού σκοπού των όρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου.

 

Τα δάνεια που χορηγούν, για τον ίδιο ανωτέρω σκοπό της δανειοδότησης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, η ανώνυμη εταιρεία IFG - Greek SME Finance SA ή άλλα νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου, σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και προέρχονται από τα κεφάλαια που δάνεισε μέσω ομολογιακού δανείου η Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία στην ανώνυμη εταιρεία IFG - Greek SME Finance SA ή άλλα ως άνω νομικό πρόσωπα, απαλλάσσονται από την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975, το τέλος χαρτοσήμου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28/1931 (ΦΕΚ 239/Α/1931) και από τη φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει από τους τόκους σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). Για τον ίδιο επίσης σκοπό, ισχύουν όλες οι απαλλαγές του παρόντος εδαφίου και για τα χορηγούμενα από την IFG - Greek SME Finance SA - κατά τα ανωτέρω δάνεια σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, των οποίων η αρχική προέλευση των κεφαλαίων προέρχεται:

 

α) από αλλοδαπό Δημόσιο ή οντότητα συνδεόμενη με αλλοδαπό Δημόσιο,

β) από Διεθνή Οργανισμό ή

γ) από άλλη οντότητα σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που βάσει διεθνούς ή διμερούς συμφωνίας ή των νομοθετικών, κανονιστικών, καταστατικών και λοιπών διατάξεων που τα ή τις διέπουν, απολαύουν φορολογικών προνομίων,

δ) από κοινωφελές ίδρυμα και

ε) μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.