Νόμος 4307/14 - Άρθρο 82

Άρθρο 82


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλοι δημόσιοι φορείς οφείλουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος να προσαρμόσουν τη σχετική με την αδειοδότηση των εποπτευόμενων από αυτούς οικονομικών δραστηριοτήτων νομοθεσία στις εισαγόμενες με το παρόν αρχές. Με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πραγματοποιείται η κατά τα ανωτέρω προσαρμογή και καθορίζονται περαιτέρω, με την ίδια απόφαση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία της προσαρμογής, η κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων, οποιασδήποτε μορφής, νομοθετικής ή κανονιστικής, που προβλέπουν την έκδοση αδειών λειτουργίας ή τα συγκεκριμένα προαπαιτούμενα πιστοποιητικά, η κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νέου ρυθμιστικού πλαισίου του παρόντος νόμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Παρερχόμενου απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται εντός 6 μηνών από την άπρακτη πάροδο αυτού και με προεδρικά διατάγματα τα οποία εκδίδονται μετά από πρότασή του, μπορούν να εισάγονται ρυθμίσεις, με τις οποίες θα γίνεται η εν λόγω προσαρμογή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.