Νόμος 4305/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) Επικουρικοί Φαρμακοποιοί

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012, η οποία είχε προστεθεί στο άρθρο 5 του νόμου 3868/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας κατά την 31-12-2013, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

2. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας κατά την 31-12-2013, αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

3. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία Επικουρικού Φαρμακοποιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υφίστανται ανάγκες στο Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο Επικουρικός Φαρμακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του ή να διοριστεί εκ νέου, είναι δυνατό να διοριστεί άλλος Επικουρικός Φαρμακοποιός από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία ΔΥ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης., για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.

 

4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τις 31-12-2014, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, για χρονικό διάστημα από 6 έως 12 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.}

 

2) Παράταση θητείας επικουρικού προσωπικού

 

Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών από τη λήξη της θητείας του και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

 

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία ΔΥ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. για χρονικό διάστημα 6 μηνών και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.

 

Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους παρατείνεται η θητεία του ή διορίζεται για το χρονικό διάστημα 6 μηνών, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

 

3) Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ανωτέρας σχολή νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΑΣΝΕΕΣ)

 

Οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας.

 

4) Ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Α. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών - Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που συστάθηκαν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ4Α/34715/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, στις οποίες μεταφέρθηκε / μετατάχθηκε ιατρικό προσωπικό κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΖ.1 του νόμου 4254/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4255/2014, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.

 

Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με τη διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου, για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

 

Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1, της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά την απόκτηση της ειδικότητας.}

 

3. Οι κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας οι οποίες εκκρεμούν στα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 ολοκληρώνονται με τις ίδιες εισηγήσεις, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και έχουν εξεταστεί τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτούνται νέες εισηγήσεις.

 

Β. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών - Οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠ/18936/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 485/Β/2012), στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4238/2014, όπως ισχύει, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.

 

Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρμόδια Συμβούλια.

 

Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας από τους οποίους προέρχεται μετά την απόκτηση της ειδικότητας.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων της παραγράφου 2 του παρόντος, αρμόδια για τις κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους είναι τα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.