Νόμος 4305/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.}

 

2. α. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μετά τις λέξεις υπηρεσίες του, προστίθενται οι λέξεις και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται νέα περίπτωση γ' και η περίπτωση γ' αναριθμείται σε περίπτωση δ', ως εξής:

 

{γ) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.}

 

γ. Τα εδάφια 2, 3, 4 και οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της παραγράφου γ' του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.}

 

δ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 μετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου φορολογουμένου τίθεται κόμμα , και προστίθεται η φράση της συζύγου του.

 

ε. Στην περίπτωση 1 του άρθρου 32 μετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου φορολογουμένου τίθεται κόμμα , και προστίθεται η φράση της συζύγου του.

 

στ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 μετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου φορολογούμενο τίθεται κόμμα , και προστίθεται η φράση τη σύζυγό του.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα ακίνητα που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.}

 

4. Το άρθρο 14 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης διαγράφονται.

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Το αντάλλαγμα παραχώρησης στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζεται, ανά πενταετία, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου για την παραχώρηση οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Για τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το μέγεθος του παραχωρούμενου χώρου, το είδος της αιτούμενης δραστηριότητας ή του υπό εκτέλεση έργου, καθώς και οι μισθωτικές αξίες της περιοχής. Με πράξη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου παραχώρησης μπορεί το καθορισθέν αντάλλαγμα να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της πενταετίας, αν διαπιστωθεί σημαντική αύξηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν χαρακτηριστεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, καθώς και των επ' αυτών νομίμως υφιστάμενων συστατικών και παραρτημάτων, διενεργείται, για το χρόνο που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, με απόφαση του φορέα διοίκησης αυτών, στην οποία καθορίζονται οι όροι και το αντάλλαγμα για την παραχώρηση.}

 

γ. Στην παράγραφο 4 η φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντικαθίσταται με τη φράση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,.

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νόμου 3986/2011, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού της αποζημίωσης των πρώην παραχωρησιούχων, οι συμβάσεις των οποίων λύονται με βάση την παρούσα παράγραφο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του κυρίου της επένδυσης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενη:

 

α. Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, από το οικείο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου που έχει εγκριθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου.

 

β. Αν πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων, από την προβλεπόμενη στο άρθρο 13 απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου ή, στις περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που πολεοδομούνται, από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 απόφαση έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Αν στις πιο πάνω αποφάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται όροι για τις αιτούμενες επεμβάσεις στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον πυθμένα αυτής, προσκομίζεται ιδιαίτερη προς τούτο απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση, συνυποβάλλεται και η οριστική μελέτη του έργου με τα ακριβή όρια του ζητούμενου προς παραχώρηση χώρου.}

 

5. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 6 αντίστοιχα, του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014) για την υποβολή των απαιτούμενων για την κατάρτιση των φακέλων στοιχείων, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 31-10-2014.

 

6. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 4281/2014 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη καθορισμού από την Επιτροπή του άρθρου 3 ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις του νόμου 2971/2001, όπως αυτός ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.