Νόμος 4281/14 - Άρθρο 220

Άρθρο 220: Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (TEAΠΙΕΝ) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις δ' και ε' αναριθμούμενων των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' σε στ', ζ', η' και θ' αντίστοιχα, ως εξής:

 

{δ) 1 εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.

 

ε) 1 εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.}

 

Στις περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ'. Οι τομείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού δύνανται, μέχρι 31-12-2015, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002), μη εφαμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31-10-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας 7 ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

3. Από 01-01-2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1, περίπτωση β' και περίπτωση στ' του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014), καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/2014 (ΦΕΚ 313/Β/2014), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά για τα χορηγούμενα εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και ΤΑΛΣ η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων αυτών μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας 7 ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

 

Οι φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύνανται μέχρι 31-12-2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

4. Από την 01-01-2015 τα έσοδα υπέρ φορέων - τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 1049/1949 (ΦΕΚ 195/Α/1949) και της περίπτωσης 15)β της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 περίπτωση στ' του νόμου [Ν] 663/1977 (ΦΕΚ 215/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 2 περίπτωση στ' του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 του από [ΒΔ] 22-09-1956 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 209/Α/1956), καταργούνται.

 

5. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΑ.2 περίπτωση 3Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας 7 ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.}

 

6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30-06-2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του νόμου [Ν] 3029/2002, άλλως από 01-07-2015, εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

 

Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.