Νόμος 4278/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 111 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 111: Ειδικά προσόντα διορισμού - μονιμοποίηση

 

Στον Κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή στο τμήμα υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί κάθε έτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τις ανάγκες του σε αποφοίτους του τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής.

 

Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θεωρείται, κατά τις κείμενες διατάξεις περί Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη μονιμοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Οι διοριζόμενοι ως Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τοποθετούνται, μετά την αποφοίτησή τους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην Κεντρική Υπηρεσία και παραμένουν σε αυτή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 έτους.}

 

2. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, καθορίζονται σε 15 θέσεις στον ενιαίο βαθμό Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' και Β', 70 θέσεις στον ενιαίο βαθμό Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' και Β' και 82 στον ενιαίο βαθμό Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' - Β' - Γ' και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, προστίθεται φράση ως εξής:

 

{και σε θέση Προϊσταμένου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, εφόσον λειτουργεί τέτοιο Γραφείο, στην Αρχή όπου τοποθετούνται.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 113 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, προστίθεται φράση ως εξής: και εάν δεν έχουν διατελέσει Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τουλάχιστον για 2 έτη.

 

5. Στο τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, διαγράφονται οι φράσεις και δύο έτη σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και και σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύνανται να συνιστώνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται η σύνθεση των Γραφείων αυτών και η περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.}

 

Τα Γραφεία αυτά αποτελούν τμήματα των αρχών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν.

 

Η γνώμη των Επιμελητηρίων παρέχεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ζητηθεί, άλλως τεκμαίρεται θετική και η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτήν.

 

Με όμοιο διάταγμα, η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκόμενων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται, εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής Αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής Αρχής.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τοποθετούνται υπάλληλοι των Κλάδων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πτυχιούχων Διοικητικών, Διοικητικών Γραμματέων. Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β'.}

 

8. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3566/2007, καταργούνται.

 

9. Στην περίπτωση I της παραγράφου 2 του άρθρου 24Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 (ΦΕΚ 177/Α/1998), προστίθεται υποπερίπτωση α', ως εξής:

 

{α) την ενημέρωση των επαγγελματικών, επιμελητηριακών και παραγωγικών φορέων της χώρας σχετικά με τα Ετήσια Σχέδια και την πορεία Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.}

 

10. Η περίπτωση I της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 230/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{I. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών:

 

Έχει ως αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και ανάρτηση των πληροφοριών (πολιτικών, οικονομικών, κανονιστικών και επιχειρηματικών) που Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών εισάγουν στην ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη.}

 

11. Μετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕΜ και έως το διορισμό νέου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1791/1988, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζεται διοικητικό συμβούλιο, για χρονική διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες, το οποίο συγκροτείται από 5 μέλη, εν ενεργεία ή συνταξιούχους υπαλλήλους όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), η λέξη δύο αντικαθίσταται με τη λέξη τεσσάρων.

 

13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως ισχύει, η λέξη τρεις αντικαθίσταται με τη λέξη πέντε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.