Νόμος 4274/14 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Οι χορηγήσεις οικονομικής ενίσχυσης προς τους πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για την υλοποίηση πράξεων προμήθειας εξοπλισμών, μέχρι του ποσού των 3.000 € ανά συσκευή και ανά σκάφος, που επιβάλλονται από τις διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του Κοινοτικού και Εθνικού Συστήματος Ελέγχου, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του σκάφους και του/των πλοιοκτήτη/των, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, κατά την πληρωμή.

 

β) Η διάταξη της παραγράφου α' εφαρμόζεται και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις χρηματοδότησης προμήθειας εξοπλισμών στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η χορήγηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και η εκκαθάρισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου.

 

γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική η ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόν άρθρο καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.