Νόμος 4274/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων σημείων εισόδου και εξόδου που ευρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αντίστοιχα, περιέρχεται η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων σημείων εισόδου και εξόδου της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εν λόγω σημείων εισόδου και εξόδου αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στον Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εγγράφονται κατ' έτος πιστώσεις ισόποσες με τα έσοδα του παραπάνω εδαφίου, για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

 

2. Στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα σημεία εισόδου - εξόδου Ορμένιου νομού Έβρου, Εξοχής νομού Δράμας, Αγίου Κωνσταντίνου Εχίνου νομού Ξάνθης, Κυπρίνου και Νυμφαίας νομού Ροδόπης και Προμαχώνα νομού Σερρών.

 

3. Για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

 

α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα των εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 93.270 m2, στην Ορεστιάδα νομού Έβρου (πρώην συνοριακός σταθμός Ορμένιου νομού Έβρου και νυν χερσαίο σημείο εισόδου - εξόδου), όπως αυτή μεταβιβάστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο δήμο Ορεστιάδας νομού Έβρου με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Δήμου Ορεστιάδας νομού Έβρου.

 

β) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα των εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 97.284,35 m2, στη Σιντική νομού Σερρών (πρώην συνοριακός σταθμός Προμαχώνα και νυν χερσαίο σημείο εισόδου - εξόδου), όπως αυτή μεταβιβάστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Δήμο Σιντικής νομού Σερρών με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Δήμου Σιντικής νομού Σερρών.

 

γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα της εδαφικής έκτασης εμβαδού 457,65 m2 με το κτίσμα εμβαδού 168 m2 εντός του πρώην συνοριακού σταθμού Προμαχώνα (νυν σημείου εισόδου - εξόδου) στη Σιντική Σερρών, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ' αριθμόν 611/140/49789/2008 τοπογραφικό διάγραμμα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

4. Για τις εδαφικές εκτάσεις και τα επ' αυτών ακίνητα ιδιοκτησίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των Δήμων Ορεστιάδας νομού Έβρου και Σιντικής νομού Σερρών, που μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών η οποία μεταγράφεται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων και κάθε σχετική πράξη απαλλάσσεται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

 

5. Τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το τρέχον έτος από τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των σημείων εισόδου - εξόδου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιστρέφονται κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από το λογαριασμό των οικείων Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, στο λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.