Νόμος 4274/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), του άρθρου 5 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), του άρθρου 53 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 38/Α/2011) και του άρθρου 21 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).}

 

2. Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να λάβει χώρα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ως τις 19-12-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α/2014).

 

3. Προς υποβοήθηση της ανωτέρω υποβολής αιτήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακοινώνει τα αιτήματα των φορέων υποδοχής, που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η ανακοίνωση του προηγουμένου εδαφίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν περιορίζει την υποβολή αιτήσεων προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών φορέων υποδοχής μη συμπεριλαμβανομένων στην ανακοίνωση.

 

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 και ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.