Νόμος 4262/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει τις εξής οικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του παρόντος νόμου:

 

α) Ομάδα 1η Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

β) Ομάδα 2η Υδραυλικά έργα

γ) Ομάδα 3η Λιμενικά έργα

δ) Ομάδα 4η Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

ε) Ομάδα 5η Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

στ) Ομάδα 6η Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

ζ) Ομάδα 7η Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

η) Ομάδα 8η Υδατοκαλλιέργειες

θ) Ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

ι) Ομάδα 10η Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών

ι)α) Ομάδα 11η Ειδικά έργα και δραστηριότητες

 

2. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 και της υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 3106/Β/2013).

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.