Νόμος 4442/16 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

2. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του παρόντος περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως τις 31-12-2020. Μετά την άπρακτη παρέλευση της άνω ημερομηνίας, κάθε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων όσων ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται ότι εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας θα γνωστοποιεί στις αρμόδιες Αρχές του άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος ότι προτίθεται να κάνει έναρξη της οικονομικής του δραστηριότητας υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι κατέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 14 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, για τις οποίες απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, η οποία παύει να ισχύει, ζητείται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπιστώνεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣΑΔΕ του άρθρου 14. Η διαπίστωση της λειτουργίας είναι δυνατή είτε σε φάσεις είτε ως πλήρης.

 

5. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.