Νόμος 4249/14 - Άρθρο 126

Άρθρο 126: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4053/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 31 του νόμου 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 31

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λ)α' του νόμου 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του νόμου 3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του νόμου 3592/2007 καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007, υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει.

 

2. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών:

 

α) για τις οποίες υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 1 μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή

 

β) οι οποίες χρησιμοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, οφείλουν, μέχρι τις 30-04-2014 να συμπληρώσουν το φάκελο της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αντίγραφα όλων των αιτήσεων, που έχουν υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

3. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όλα τα απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικά, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 18 μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 30-10-2015. Οι αρνητικές απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και οι αποφάσεις επί των προσφυγών κατ' αυτών ενώπιον διοικητικής αρχής κοινοποιούνται απευθείας στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και εκδίδει την άδεια ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση εντός 6 μηνών από την ημερομηνία συγκέντρωσης όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών και εγγράφων για κάθε πάροχο. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

 

5. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι ως άνω εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.

 

6. Μετά την έκδοση της προβλεπομένης άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να καταθέσουν αμελλητί στις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης έγκρισης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.

 

7. Για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, πλην της κατεδάφισής τους. Για τις εν λόγω κατασκευές κεραιών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

8. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

 

9. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ηλεκτροδοτούνται, εφόσον προσκομισθεί στον αρμόδιο για την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.