Νόμος 3592/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω:

 

1. Ευρυεκπομπή: μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σημάτων (προγράμματα) σε έναν ευρύ αριθμό αποδεκτών (ακροατές ή τηλεθεατές).

 

2. Ευρυζωνικές υπηρεσίες: υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αναφέρονται σε μία μέθοδο μετάδοσης σήματος, η οποία περιλαμβάνει ή διαχειρίζεται ένα σχετικά ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

 

3. Δίκτυο: εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου.

 

4. Πάροχος δικτύου: επιχείρηση που αναλαμβάνει τη σύσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ενός δικτύου.

 

5. Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: επιχείρηση που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συνήθως έναντι αμοιβής, και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

 

6. Πάροχος περιεχομένου: επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο ευρύ κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας.

 

7. Παραγωγός προγράμματος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα.

 

8. Πολυπλεξία: διαδικασία μέσω της οποίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη μετάδοση περισσότερων του ενός προγραμμάτων στο ίδιο φυσικό μέσο.

 

9. Ραδιοτηλεοπτικό σήμα: σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που μεταδίδεται ενσύρματα ή ασύρματα.

 

10. Δίαυλος συχνοτήτων: καθορισμένο τμήμα συχνοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος που αντιστοιχεί σε αριθμημένο κανάλι μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

 

11. Συχνότητα μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος: συχνότητα που βρίσκεται εντός των ορίων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος.

 

12. Κέντρο εκπομπής: γεωγραφικό σημείο με κατάλληλη υποδομή, στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί εξοπλισμός ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

 

13. Ραδιοτηλεοπτικό φάσμα: σύνολο συχνοτήτων που διατίθεται για ασύρματη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος.

 

14. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής.

 

15. Αναλογική τηλεόραση: σύστημα ευρυεκπομπής αναλογικά διαμορφωμένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής.

 

16. Δορυφορική τηλεόραση: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από δορυφόρο σταθερής τροχιάς.

 

17. Συνδρομητική τηλεόραση: παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, για τη λήψη του οποίου σε αναγνώσιμη μορφή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και να καταβάλλει συνδρομή.

 

18. Τηλεόραση ελεύθερης λήψης: παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, η λήψη του οποίου σε αναγνώσιμη μορφή είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες.

 

19. Γεωγραφική κάλυψη: επαρκής παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό επιφάνειας μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής.

 

20. Συνδρομητής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

 

21. Χρήστης: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

22. Καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή του επαγγέλματος του.

 

23. Τελικός χρήστης: χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

 

24. Αμφίδρομη ή αλληλεπιδραστική τηλεόραση: τηλεόραση που περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται προς τον τελικό χρήστη με οποιοδήποτε δίκτυο και που επιτρέπουν την επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο της υπηρεσίας με χρήση του ίδιου ή άλλου μέσου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.