Νόμος 4249/14 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Στελέχωση Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 27Α του νόμου 4058/2012, όπως προστίθεται με το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Β ως εξής:

 

{Άρθρο 27Β: Στελέχωση

 

1. Τα Τμήματα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Τμημάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα Τμήματα της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα.

 

3. Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωμάτευση από αξιωματικούς του οικείου Σώματος ως εξής:

 

α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμημάτων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Γενικό Συντονιστή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωματικό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος.

 

γ. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου συντάσσεται από τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώματος και υπόκειται σε γνωμάτευση από τον άμεσο προϊστάμενο του συντάκτη.

 

δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώματος.

 

5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο.

 

6. Του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου προΐσταται Γενικός Συντονιστής. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό Α' του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τοποθετείται ως Γενικός Συντονιστής ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

7. Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων.

 

8. Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτού και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:

 

α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.

 

β. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος.

 

γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις.

 

ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

ζ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

η. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τα κράτη-μέλη, σε περίπτωση που αυτές αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας.

 

θ. Ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα επιτήρησης συνόρων και διασυνοριακού εγκλήματος.

 

9. Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου επιλέγονται και τοποθετούνται, με απόφαση του Γενικού Συντονιστή, ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάμενοι των Τμημάτων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με συναφή εμπειρία στα οικεία αντικείμενα.

 

10. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Συντονιστή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και ανάγεται στα καθήκοντά τους.

 

11. Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τα Τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του σκοπού και των επιμέρους δράσεων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τα ως άνω Τμήματα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.

 

12. Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνονται έως 50 θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των προϊσταμένων των οργανικών του μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέμονται οι θέσεις αυτές στα τμήματα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου και καθορίζονται ανά Τμήμα η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθμός του προσωπικού για την κάλυψή τους.

 

13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α' του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.