Νόμος 4223/13 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις: από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημέρα καταβολής του φόρου και αντικαθίστανται από τις λέξεις από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

 

β. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις νόμιμης προθεσμίας αντικαθίστανται με τις λέξεις νόμιμης προθεσμίας καταβολής.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 4174/2013 διαγράφεται η φράση ημερομηνία επιστροφής και αντικαθίσταται από τη φράση ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφεται και η λέξη φορολογικές.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

4. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη μητρώο προστίθενται οι λέξεις ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

 

5. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 η λέξη πλασματικές αντικαθίσταται από τη λέξη ανύπαρκτες και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον 10.000 €, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 € ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.}

 

6. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον 10.000 €, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 €, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.}

 

7. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις αρμόδιας φορολογικής αρχής από τις λέξεις Φορολογικής Διοίκησης και στην περίπτωση ε' αντικαθίστανται οι λέξεις κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή, από τις λέξεις Φορολογική Διοίκηση.

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ', η', θ', ως εξής:

 

{στ. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε 5.000,00 €,

 

ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον 5.000,00 €,

 

η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (νόμος 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων,

 

θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον 5.000,00 €.}

 

9. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη στοιχείων προστίθενται οι λέξεις ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

 

10. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

 

11. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις η σχετική διοικητική διαδικασία αντικαθίστανται με τις λέξεις όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.

 

12. Στο άρθρο 55 του νόμου 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.}

 

13. Στον τίτλο του άρθρου 56 του νόμου 4174/2013 και μετά τις λέξεις μη υποβολής προστίθενται οι λέξεις ή ανακριβούς / ατελούς και στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις μη υποβολής προστίθενται οι λέξεις ή ανακριβούς / ατελούς.

 

14. Το άρθρο 57 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 57

 

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο 2 ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.}

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό 20% του φόρου.}

 

16. Το άρθρο 62 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 62

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.

 

2. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο:

 

α) μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή

β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.

 

3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.

 

4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.

 

5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.

 

Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.