Νόμος 4223/13 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη εκτέλεσης προστίθενται οι λέξεις και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης αντικαθίστανται από τις λέξεις Οι διαδικασίες είσπραξης και οι λέξεις μπορεί να ανατεθεί αντικαθίστανται με τις λέξεις μπορούν να ανατεθούν.

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις και της κατάθεσης αγωγής καταδολίευσης αντικαθίστανται με τις λέξεις της άσκησης αγωγής διάρρηξης.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη διορθωτικού προστίθενται οι λέξεις ή εκτιμώμενου και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού ή.

 

5. Στο άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.}

 

6. Στο άρθρο 42 του νόμου 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013 προστίθεται μετά τη λέξη πριν οι λέξεις ή μετά και προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται από την περίπτωση β' οι λέξεις που κοινοποιείται στον φορολογούμενο και από την περίπτωση στ' οι λέξεις όπως κοινοποιείται στον φορολογούμενο, αντικαθίσταται η περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίμων οι αντίστοιχες πράξεις}

 

και προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.}

 

9. Το άρθρο 46 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 46

 

1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 707 - 723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των άρθρων 715 παράγραφος 5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.

 

2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη λήψη των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

3. Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήτευση του φορολογουμένου.

 

4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.

 

5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των 150.000 € ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 300.000 €, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

 

Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.

 

6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

 

7. Τα μέτρα της παραγράφου 5 δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης αντικαθίσταται από τις λέξεις η Φορολογική Διοίκηση και στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 οι λέξεις το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης αντικαθίσταται από τις λέξεις η Φορολογική Διοίκηση.

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις τόκων ή και η λέξη αποστέλλει αντικαθίσταται από τη λέξη κοινοποιεί.

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις μετά την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.}

 

13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη ονοματεπώνυμο προστίθενται οι λέξεις ή επωνυμία, στην περίπτωση γ' διαγράφονται οι λέξεις αριθμών και ή και, αντικαθίσταται η φράση ή και από κόμμα και μετά τη λέξη καταβολής προστίθενται οι λέξεις και αριθμού, στην περίπτωση δ' μετά τη λέξη περίοδοι προστίθενται οι λέξεις ή οι φορολογικές υποθέσεις και στην περίπτωση η' διαγράφεται η λέξη επίδοση και αντικαθίσταται από τη λέξη κοινοποίηση.

 

14. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη ειδοποίηση προστίθενται οι λέξεις η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή.

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να συμψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.}

 

16. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη δικαστική προστίθενται οι λέξεις ή διοικητική, και μετά τη λέξη αναστολή προστίθενται οι λέξεις του άρθρου 63 του Κώδικα.

 

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις με τη σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Εισαγγελέα.

 

18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική μεσεγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 725 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4174/2013 προστίθεται η λέξη πρόεδροι, πριν τη λέξη διευθυντές, οι λέξεις τόκων και προστίμων μετά τις λέξεις πληρωμή του φόρου και η λέξη οφείλεται αντικαθίσταται από τη λέξη οφείλονται.

 

20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη φόρους προστίθενται οι λέξεις το φόρο προστιθέμενης αξίας και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους.

 

21. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη εταίροι προστίθενται οι λέξεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και οι λέξεις 5% αντικαθίστανται με τις λέξεις 10%.

 

22. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 50 του νόμου 4174/2013 μετά τη λέξη εταίρος προστίθενται οι λέξεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και οι λέξεις 5% αντικαθίστανται με τις λέξεις 10%, ενώ μετά τη λέξη αναληφθέντων προστίθενται οι λέξεις εντός της ως άνω τριετίας.

 

23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα παραγράφεται μετά την πάροδο 5 ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης και οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Επιπροσθέτως, την παραγραφή διακόπτουν η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση, προς κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασμού, καθώς και στον εκκαθαριστή κληρονομιάς ή διαλυθέντος νομικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόμενων, η διακοπή της παραγραφής ως προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή του παρόντος άρθρου αναστέλλεται: α) Για όσο χρονικό διάστημα είχε χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορούσε να εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής εκτελέσεως από οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής. β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούμενου. γ) Κατά τη διάρκεια της δικαστικής αμφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου της απαίτησης, ή της νομιμότητας της είσπραξης, ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορολογική Διοίκηση με δικαστικό επιμελητή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

Η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου ο φορολογούμενος κατέστη υπερήμερος, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του αρμοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν αιτιολογημένα κρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα, ότι η μη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογημένη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.