Νόμος 4186/13 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β'


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α' τάξης και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' και αφορά τη λειτουργία της Α' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 - 2014.

 

2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων Β' και Γ' του Επαγγελματικού Λυκείου, ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β' και Γ' και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' και αφορά τη λειτουργία των τάξεων Β' και Γ' του Επαγγελματικού Λυκείου εφαρμόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή έως το σχολικό έτος 2015 - 2016.

 

3. Κατά το σχολικό έτος 2013 - 2014 η Β' και Γ' τάξη του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, η Γ' και Δ' τάξη του εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και οι Α' και Β' τάξεις των Επαγγελματικών Σχολών και κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015, η Γ' τάξη του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, η Δ' τάξη του εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και η Β' τάξη Επαγγελματικής Σχολής θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατάξεις.

 

Ειδικότερα οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 48071/10-62913 προκήρυξη εισαγωγής μαθητών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 52494/2013 προκήρυξη, και παύουν τη 15-09-2015.

 

4. Η λειτουργία της Α' Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. Η λειτουργία της Β' Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013-2014. Οι Επαγγελματικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 15-09-2014 και οι υπόλοιπες Επαγγελματικές Σχολές τη 15-09-2015 καταργούνται.

 

5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, Επαγγελματικού Λυκείου. Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β' Τάξη Επαγγελματικής Σχολής, με σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του οικείου Επαγγελματικού Λυκείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο Επαγγελματικό Λύκειο από την αρχική τους τοποθέτηση στην Επαγγελματική Σχολή.

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Επαγγελματικών Σχολών οι οποίες καταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Επαγγελματικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015).

 

6. Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013 - 2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.

 

7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των Επαγγελματικών Σχολών παρατείνεται έως τη 10-09-2015.

 

8. Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα στο εξής αποκαλούνται Εργαστηριακά Κέντρα.

 

9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση του άρθρου 8 του παρόντος εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

10. Από τη δημοσίευση του παρόντος, όπου λειτουργούν Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ιδρύονται ισάριθμες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), οι οποίες λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν.

 

11. Κατ' εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2013 - 2014 μπορούν να γίνουν εγγραφές μαθητών στο Α' έτος των Επαγγελματικών Σχολών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών του Υπουργείου Υγείας τα οποία και λειτουργούν έως τη 15-09-2015.

 

12. Ειδικά για τις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το Επαγγελματικό Λύκειο και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνεργάζονται για την υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ως χώροι υλοποίησης αυτής, καθώς και της Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης της Μαθητείας μπορούν να προσδιοριστούν και εκπαιδευτικές δομές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με δυνατότητα χρησιμοποίησης και εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε γεωργικές ειδικότητες ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

13. Στους μαθητές των 49 σχολών Επαγγελματικών Σχολών βοηθών νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, και οι οποίοι ήδη έχουν εισαχθεί στις σχολές Επαγγελματικών Σχολών για το σχολικό έτος 2013 - 2014, χορηγείται, κατά την αποφοίτησή τους, το σχολικό έτος 2014 - 2015, πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών βοηθών νοσηλευτών.

 

14. Η Τάξη Μαθητείας του άρθρου 7 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου αυτού, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων αυτής εφαρμόζεται, πιλοτικά, σε περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως:

 

Α. Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας, η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των επαγγελματικών λυκείων.

 

Β. Η Πιλοτική Τάξη Μαθητείας έχει 9 μηνών στο σύνολό της.

 

Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται 7 ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικών Λυκείων ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015-2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται επιπλέον Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον σε 4 ημέρες.

 

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.

 

Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το Επαγγελματικό Λύκειο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται:

 

α. Οι περιφέρειες της χώρας, στις οποίες θα υλοποιηθεί πιλοτικά η Τάξη Μαθητείας.

 

β. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας.

 

γ. Ο αριθμός των μαθητευομένων.

 

δ. Οι ειδικότητες που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην Τάξη Μαθητείας.

 

ε. Οι υποχρεώσεις των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας.

 

στ. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται το πλαίσιο ποιότητας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πιλοτική υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας.

 

ζ) κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

Δ. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εφαρμόζει πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4186/2013, για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 

15. Η εφαρμογή της νέας δομής και του νέου προγράμματος σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, ξενικά από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄ και τη Β΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ' τάξη ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και από το σχολικό έτος 2018-2019 για τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων. Οι μαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015-2016 στη Β' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων θα εγγράφουν στη Γ΄ τάξη σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

16. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Κατ’ εξαίρεση, οι δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

β) Ειδικά οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου και στις οποίες είχαν ήδη εγγραφεί και φοιτούν μαθητές, καταργούνται:

 

α) σταδιακά, η Α' τάξη των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το σχολικό έτος 2016-2017, η Β' τάξη των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και η Γ' τάξη των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το σχολικό έτος 2018-2019, και

 

β) οριστικά στις 31-08-2019.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

17. Παρατείνεται η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικά οι μαθητές που φοιτούν στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Σχολών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 συνεχίζουν στη Β' τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

18. α) Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στη Γ' τάξη ημερησίων και τις Γ'-Δ' τάξεις εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 20162017 και στη Δ' τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες λόγω ναυτολόγησης ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής.

 

Στους μαθητές της παρούσας περίπτωσης χορηγείται το εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης σε Πλοία του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 με βεβαίωση φοίτησης του σχολείου στο οποίο φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός των απουσιών που δύνανται να πραγματοποιούν για τον υπόλοιπο χρόνο φοίτησής τους, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτών.

 

β) Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στη Γ' τάξη ημερησίων και τις Γ'-Δ' τάξεις εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στη Δ' τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και χαρακτηρίστηκαν κατ' ιδίαν διδαχθέντες κατά τη φοίτησή τους στη Β' τάξη το σχολικό έτος 2015-2016 στους τομείς Οικονομίας-Διοίκησης και Πληροφορικής λόγω ασθένειας που απαιτεί μακρά νοσοκομειακή ή κατ' οίκον νοσηλεία, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες που πραγματοποιούνται την περίοδο της νοσηλείας τους. Οι απουσίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί απουσιών διατάξεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια αναλογικώς εφαρμοζόμενες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

19. α) Ειδικά, για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας μπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας και κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας.

 

β) Η περίπτωση Α' της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για τη λειτουργία της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

20. Κατ' εξαίρεση οι προαχθέντες μαθητές από τη Β' τάξη ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ' τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ' τάξη των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ' τάξη ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ' τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ' τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ' τάξη των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα Επαγγελματικών Λυκείων ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτλος ο τύπος του οποίου είναι όμοιος με αυτόν που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους της Δ' τάξης των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνδιδασκαλίας και λειτουργίας των τμημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.