Νόμος 4164/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 3 περίπτωση α', 18 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

 

Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 2664/1998, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στα άμισθα υποθηκοφυλακεία που η έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται θα κοινοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος του.

 

Οι διατάξεις του νόμου 2664/1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία όσο και γι' αυτά που θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

 

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 9 του νόμου 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

 

Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 2308/1995, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιοχές υπό κτηματογράφηση που θα διενεργηθεί ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων μετά την έναρξη ισχύος του.

 

Οι διατάξεις του νόμου 2308/1995, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις κτηματογραφήσεις που έχουν κηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές.

 

3. Οι διατάξεις του νόμου 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ όσο και στις μελλοντικές. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 3889/2010 που εισάγονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη αναρτηθεί.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων κάθε διάταξη αντίθετη στο νόμο αυτόν καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.