Νόμος 4109/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας και το διακριτικό τίτλο ΕΣΥΠ στην ελληνική γλώσσα και National Quality Infrastructure System - NQIS στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των υποδομών ποιότητας. Έδρα του ιδρυόμενου Νομικού Προσώπου είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορεί να μεταφέρεται η έδρα σε άλλο Δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το ως άνω Νομικό Πρόσωπο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Στο ιδρυόμενο Νομικό Πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, η Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ανώνυμη εταιρεία και η Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α/1994) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

 

β) Η Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 11 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του νόμου 3066/2002, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

 

γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/1976) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α/1997) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετασχηματίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, που ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 372/1976, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από την παραπάνω μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

 

Η διάταξη του άρθρου 19 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ εξακολουθεί να ισχύει. Το δικαίωμα της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία επί των εκδοθησομένων, λόγω της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, μετοχών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ μεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με ισόποση της λογιστικής αξίας των μεταφερόμενων μετοχών απόσβεση των υφισταμένων ή μελλοντικών, μέχρι την πλήρη κάλυψη της αξίας της, οφειλών της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία προς το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 

3. Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των περιουσιακών στοιχείων και πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και των υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, των εντασσόμενων σε αυτό και μετασχηματιζόμενων σε αυτοτελείς λειτουργικές του μονάδες, νομικών προσώπων, τα οποία θα εκπροσωπούνται εφεξής από το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο και οι εκκρεμείς δίκες αυτών συνεχίζονται από το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας υποκαθιστά, χωρίς καμιά διατύπωση, τα παραπάνω εντασσόμενα νομικά πρόσωπα στις Διεθνείς Συμφωνίες και Οργανισμούς στους οποίους εκείνα συμμετείχαν, με τις σχετικές κάθε φορά αρμοδιότητες να ασκούνται από την αντίστοιχη λειτουργική μονάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 

4. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας στο οποίο μεταφέρεται και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας.

 

Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του ιδρυόμενου νομικού προσώπου, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, λαμβανομένου υπόψη του αυτοτελούς λειτουργικού χαρακτήρα της κάθε μονάδας.

 

Οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και στις τρεις αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες.

 

5. Τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας είναι:

 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και

γ) οι Προϊστάμενοι της κάθε αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, η θητεία των μελών του οποίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ισόποσο χρονικό διάστημα, είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα.

 

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του φορέα, ο οποίος υποδεικνύεται μετά από πρόταση του φορέα.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (Hellas Cert) ή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab), o οποίος υποδεικνύεται μετά από πρόταση των φορέων.

 

Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, πέμπτο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Εθνικού συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

7. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους μέσα σε 15 ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

8. Εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει με απόφαση του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει αυτοδίκαια με τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη συγκρότηση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των εντασσόμενων νομικών προσώπων ασκούνται από τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια, η θητεία των οποίων λήγει με τη συγκρότηση του ως άνω προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:

 

α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες του, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μεταξύ των ως άνω αυτοτελών λειτουργικών μονάδων ανεξαρτησία,

γ) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του,

δ) οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του,

ε) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας,

στ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ζ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

 

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εντασσόμενων νομικών προσώπων στο νέο Οργανισμό.

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα λογιστικού διαχωρισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

 

11. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα, υλοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος από την αντίστοιχη αυτοτελή λειτουργική μονάδα του ιδρυόμενου νομικού προσώπου, ο οποίος είναι καθολικός τους διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότηση τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

 

12. Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντασσόμενων νομικών προσώπων, συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησης τους αναλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χρησιμοποιούν ή έχουν κατοχυρώσει τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται από τις αντίστοιχες αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες του ιδρυόμενου Οργανισμού.

 

13. Πόροι των αυτοτελών λειτουργικών μονάδων του ιδρυόμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:

 

i. Τακτικοί Πόροι:

 

α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση προτύπων, τυποποιητικών εγγράφων και λοιπών εκδόσεων.

γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν.

δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

ε) Η επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

 

ii. Έκτακτοι πόροι:

 

α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς.

β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας.

δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

15. Κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας και για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την έναρξη της ενιαίας οικονομικής, λογιστικής και φορολογικής λειτουργίας αυτού και των εντασσόμενων σε αυτό νομικών προσώπων, είναι δυνατή η κατά περίπτωση συνέχιση της ξεχωριστής λειτουργίας των εντασσόμενων νομικών προσώπων ως προς τα ανωτέρω, με χρήση των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου που κατείχαν. Η ανωτέρω οικονομική λειτουργία των τριών εντασσόμενων νομικών προσώπων αποτυπώνεται σε εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο ισοζύγια τα οποία εντάσσονται στον ισολογισμό της πρώτης διαχειριστικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.