Νόμος 4109/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης (ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο συνεστήθη με το νόμο [Ν] 2466/1997 (ΦΕΚ 30/Α/1997) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, καταργείται.

 

β) Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης, όπως αυτές προβλέπονται από τις περιπτώσεις α' έως ζ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2466/1997, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 3489/2006, ασκούνται, εφεξής, από οργανική μονάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) (εφεξής φορέας υποδοχής), επιπέδου τμήματος με τίτλο Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΑΧΑΚ), το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο και υπάγεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας όπως αυτό ονομάζεται ειδικώς Γενικό Αρχείο του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΑΧΑΚ).

 

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στην εταιρία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατόπιν γνώμης της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται στο Γενικό Αρχείο του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας λόγω της εξειδίκευσης του και των προσόντων του για την εξυπηρέτηση των σκοπών που μεταφέρονται με το παρόν άρθρο.

 

3. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους ακίνητων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης μεταφέρονται στον φορέα υποδοχής, ο οποίος συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

 

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στον φορέα υποδοχής, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

Οι υπηρεσίες του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς εξακολουθούν να στεγάζονται στο κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη με την υπ' αριθμόν ΓΥ/1509/18-02-1999 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 133/Β/1999).

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.