Νόμος 4109/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το νόμο 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού, καταργείται.

 

β) Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου 3105/2003, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προσδιορίζονται οι οργανικές μονάδες που ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

 

Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤ.), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και οι Σχολές Ξεναγών αρμοδιότητας Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού και αποτελούν εφεξής περιφερειακές υπηρεσίες του. Σε καθεμία από τις ως άνω περιφερειακές υπηρεσίες προΐσταται εκπαιδευτικός, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 3105/2003.

 

γ) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης νοείται εφεξής το Υπουργείο Τουρισμού, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης νοείται ο Υπουργός Τουρισμού και όπου αναφέρεται ο Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης νοείται ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού.

 

Για τον ορισμό προϊστάμενου στις Σχολές Ξεναγών ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμό Τ/7662/2002 (ΦΕΚ 1375/Β/2002) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. α) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θεωρείται στο εξής προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας.

 

Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θεωρείται στο εξής προσωπικό των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στις οποίες μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας.

 

Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Υπουργείο Τουρισμού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Εκπαιδευτηρίων του μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και τις περιφερειακές του υπηρεσίες αντίστοιχα, με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση αυτή.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η γνώμη ή η εισήγηση αυτή δεν απαιτείται.

 

4. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους ακίνητων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

 

Εκκρεμείς διαδικασίες του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Τουρισμού.

 

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής ανά εκπαιδευτήριο και για την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

 

γ) Το ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2012 του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Τουρισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου, συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Οι προβλεπόμενοι στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του νόμου 3105/2003 πόροι αποτελούν εφεξής έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων τουριστικής εκπαίδευσης τα οποία με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

δ) Το ποσοστό της παραγράφου 13)β του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) επί των εσόδων των Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας που καταβάλλεται στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

του αποτελεί εφεξής έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. α) Οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών, οι μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών, των Σχολών Ξεναγών και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται σπουδαστές και μαθητές, αντίστοιχα, των Ανώτερων Σχολών, των Επαγγελματικών Σχολών, των Σχολών Ξεναγών και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού καθορίζεται ο τύπος των χορηγούμενων από το Υπουργείο Τουρισμού τίτλων σπουδών, των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών.

 

γ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χορήγηση τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού αποφοίτησης ή βεβαίωσης σπουδών σε σπουδαστές και μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αυτά θα χορηγούνται από το Υπουργείο Τουρισμού με την επισήμανση ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ή έλαβαν πτυχίο από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

6. α) Αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, ΙΕΚ και των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του διοικητικού προσωπικού του ως άνω Υπουργείου. Όταν στο υπηρεσιακό συμβούλιο εισάγονται για συζήτηση θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τότε στη σύνθεσή του μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Από την αρμοδιότητα του ως άνω συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος του άρθρου 11 του νόμου 3105/2003.

 

β) Οι εντός νομού μετακινήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού από μία οργανική μονάδα σε άλλη του ιδίου ως άνω Υπουργείου διενεργούνται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 

7. Αρμόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου είναι το υφιστάμενο για το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού αυτού, αρμόδιο είναι το υφιστάμενο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο, αντίστοιχα, του προσωπικού του Υπουργείου Τουρισμού.

 

8. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται από τους 2 Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ), 2 καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Τμημάτων Τουριστικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής και 5 επιστήμονες κατόχους τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζονται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του, τα μέλη με τους αναπληρωτές τους, καθώς και γραμματέας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο:

 

α) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,

 

β) τη συστημική αξιολόγηση των δομών, των διαδικασιών, του προγράμματος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο είναι μη αμειβόμενη, δύνανται όμως να καταβάλλονται στους συμμετέχοντες δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.