Νόμος 4070/12 - Άρθρο 140

Άρθρο 140


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως της παραγράφου ε' του άρθρου 163 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα αρμοδιότητάς της Περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στην Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής.

 

Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελούνται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ), με σκοπό το συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής, τα οποία εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους λοιπούς φορείς του δημόσιου φορέα καθώς επίσης και των αντιπλημμυρικών έργων και μελετών που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και την Περιφέρεια Αττικής.

 

Η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από:

 

α. τον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7),

 

β. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του φορέα του οποίου το θέμα εισάγεται προς συζήτηση, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

γ. τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωτή τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,

 

δ. έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο,

 

ε. έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και γνωμοδοτεί για τα θέματα που εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), αναπληρούμενος, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι λοιποί φορείς που σχεδιάζουν, μελετούν και εκτελούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ή έργα που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για έκδοση γνωμοδότησης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης από τα αρμόδια όργανα. Τα αιτήματα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), η οποία παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή.

 

Για τη συγκρότηση, λειτουργία και έκδοση των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.