Νόμος 4056/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων χρηματοπιστωτικού τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο, στο πρώτο εδάφιο της υπ' αριθμόν 2/43219/0025/06-05-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1143/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της, από 14-09-2011 πράξης νομοθετικού περιεχόμενου (ΦΕΚ 203/Α/2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4031/2011 (ΦΕΚ 256/Α/2011) και αυξήθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4031/2011, συνολικό ποσό εγγύησης, αυξάνεται κατά 50%.

 

2. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009) προστίθεται υποπερίπτωση (v) ως εξής:

 

{(v) Κατά την άσκηση των επενδυτικών του αρμοδιοτήτων, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (i) και (iv), το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων διασφαλίζει την επαρκή διασπορά των επενδύσεών του.}

 

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010, προστίθενται οι εξής λέξεις:

 

{,το οποίο είναι το άλλο μέλος του Γενικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4.}

 

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει το άλλο μέλος του Γενικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4.}

 

5. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθενται οι εξής λέξεις:

 

{,το οποίο είναι το άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.}

 

6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει το άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.}

 

8. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3746/2009 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ιδιότητες του μέλους της διοίκησης ή του στελέχους, του συμβούλου ή του μέλους του προσωπικού πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ή προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.}

 

9. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010, μετά τις λέξεις αφ' ενός μεν για πιστωτικά ιδρύματα προστίθενται οι λέξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6.

 

10. Στο άρθρο 3 του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/2012) προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4046/2012, παράγραφος 7 και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι 7, 8 και 9 σε 8, 9 και 10 αντίστοιχα, ως εξής:

 

{7. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)), καθώς και του άρθρου 26 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008), δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, με αντικείμενο μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον τα ομόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ' εφαρμογή του προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.