Νόμος 3910/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι την επιλογή και ανάληψη των καθηκόντων τους από τους νέους.

 

2. Την 30-06-2011 λήγουν οι αποσπάσεις των υπαλλήλων που μέχρι τότε έχουν συμπληρώσει περισσότερα από έξι έτη απόσπασης στη Σχολή. Στην οικονομική υπηρεσία η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή για όσο χρόνο κρίνεται ότι είναι αναγκαίο, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

 

3. Ο υφιστάμενος πίνακας διδασκόντων ισχύει, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου πίνακα, μόνο για εκείνους τους διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων ή ορισμένης ύλης από κάθε μάθημα, συνεχώς στα τρία τελευταία πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έτη.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 3689/2008, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 15, ισχύουν και για τους εκπαιδευόμενους που φοιτούν ήδη στη Σχολή, χωρίς να επηρεάζεται ο χρόνος των εξετάσεων αυτών. Για αυτούς έχει επίσης εφαρμογή και η διάταξη που αφορά τον τόπο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 3689/2008, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 7 του άρθρου 16, εφαρμόζεται και σε όσους δικαστικούς λειτουργούς πραγματοποιούν τη δοκιμαστική τους θητεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

6. Οι υπηρετούντες κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, εντάσσονται με αντίστοιχη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων, σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μπορούν να αποσπώνται, με αίτηση τους, στο Ινστιτούτο για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σε θέση επιστημονικού βοηθού, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας. Για τους μονίμους υπηρετούντες υπαλλήλους κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 103/1975. Το Ινστιτούτο αναλαμβάνει τη δαπάνη καταβολής του προβλεπόμενου στο νόμου [Ν] 103/1975 εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.