Νόμος 3689/08 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διορισμός - Δοκιμαστική Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς την Κατάρτιση, διορίζονται, εντός 2 μηνών από τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων, σε θέσεις δόκιμων, είτε Ειρηνοδικών είτε λοιπών δικαστικών λειτουργών, στον κλάδο, στον οποίο αντιστοιχεί το τμήμα φοίτησής τους στη Σχολή ή το τμήμα κατάταξής τους μετά το πέρας του δεύτερου σταδίου κατάρτισης, προκειμένου για εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης.

 

2. Όποιος δεν αποδέχεται τον διορισμό του, υποχρεώνεται να επιστρέψει τις αποδοχές που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης στη Σχολή. Ο διοριζόμενος έχει την υποχρέωση να υπηρετήσει στο δικαστικό σώμα διπλάσιο χρόνο από εκείνο της Κατάρτισης στη Σχολή.

 

Αν ο διοριζόμενος παραιτηθεί νωρίτερα, επιστρέφει ποσοστό των αποδοχών, που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της Κατάρτισής του, ανάλογο προς τον υπολειπόμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας στο δικαστικό σώμα.

 

Οι εγγραφόμενοι εκ νέου στη Σχολή λόγω αλλαγής κατεύθυνσης δεν δικαιούνται των αποδοχών του άρθρου 15 του παρόντος.

 

3. Για όσους διορίζονται σε θέσεις δικαστικών λειτουργών ο χρόνος Κατάρτισης στη Σχολή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ως προς τον καθορισμό της σειράς αρχαιότητας και ως προς όλα τα λοιπά θέματα της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασής τους, εκτός του δικαιώματος λήψης αναδρομικών αποδοχών.

 

4. Οι διοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία 10 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.