Νόμος 3689/08 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εξετάσεις Αποφοίτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι έλαβαν κατά το δεύτερο στάδιο Κατάρτισης βαθμό προόδου τουλάχιστον 8, προσέρχονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, σε Εξετάσεις Αποφοίτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών ζητημάτων, κατά προτίμηση με τη διανομή αντιγράφου δικογραφίας και με τη σύνταξη από τους εκπαιδευόμενους σχεδίου εισήγησης ή απόφασης ή εισαγγελικής πρότασης ή βουλεύματος. Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, κυρίως στις ενότητες:

 

α) Σύνταγμα - ατομικές ελευθερίες.

β) Ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο - Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

γ) Διοίκηση, διοικητική δράση, διοικητική δίκη και

δ) Γενικές αρχές δημοσιονομικού δικαίου, ένδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα και διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή σε σύνθεση των ανωτέρω.

 

Για τους εκπαιδευόμενους των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, κυρίως στις ενότητες:

 

α) Διαφορές αστικού δικαίου και θέματα πολιτικής δικονομίας.

β) Διαφορές εμπορικού δικαίου.

γ) Υποθέσεις ποινικού δικαίου και θέματα ποινικής δικονομίας και

δ) Ευρωπαϊκό δίκαιο - Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Διεθνής Σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία ή σε σύνθεση των ανωτέρω.

 

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων κυρίως στις ενότητες:

 

α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

β) Θέματα Ποινικής Δικονομίας,

γ) Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και

δ) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι ή σε σύνθεση των ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

2. Η εξεταστική επιτροπή συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

β) έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

γ) έναν Πρόεδρο Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν Αρεοπαγίτη και

γ) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

 

Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών αποτελείται από:

 

α) έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν Αρεοπαγίτη και

γ) έναν Εισαγγελέα Εφετών.

 

Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από:

 

α) έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

β) έναν Αρεοπαγίτη και

γ) έναν Εισαγγελέα Εφετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

3. Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του [Π] Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύει, και δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα της διοίκησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του από υπαλλήλους της Σχολής.

 

4. Η βαθμολογική κλίμακα των εξετάσεων αποφοίτησης για όλες τις δοκιμασίες εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων διενεργείται και από τα τρία μέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των εξεταζομένων στα γραπτά δοκίμια, καθώς και η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σημείωση των βαθμολογητών επί του γραπτού του εξεταζομένου. Η βαθμολογία παραδίδεται στη γραμματεία της Σχολής εντός πενθημέρου από την κάθε γραπτή δοκιμασία. Ο μέσος όρος των βαθμών των τριών βαθμολογητών αποτελεί το βαθμό του εξεταζομένου σε κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

5. Ο μέσος όρος των βαθμών στις άνω θεματικές ενότητες κάθε κατεύθυνσης αποτελεί το γενικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης του εκπαιδευόμενου.

 

6. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν γενικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ. Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

7. Οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται στο κατάστημα της Σχολής. Το πρόγραμμα, οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι επιτηρούν τους εξεταζόμενους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται από την εξεταστική επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.