Νόμος 3910/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων είναι θεωρητική και πρακτική, κατανέμεται σε τρία διαδοχικά στάδια και παρέχεται ξεχωριστά για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δεκαέξι μήνες. Αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Η κατάρτιση στη Σχολή διακόπτεται κατά το μήνα Αύγουστο, την 26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, από 24 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα μετά το Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύματος.}

 

2. Το άρθρο 18 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Πρόγραμμα Σπουδών

 

1. Το Συμβούλιο Σπουδών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών του επόμενου έτους, μετά από εισήγηση του καθ' ύλην αρμόδιου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, εξειδικεύοντας τις γενικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Συμβουλίου Διδασκόντων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Στο πρόγραμμα σπουδών καθορίζονται επακριβώς οι διδακτικές ενότητες, η διδακτέα ύλη, οι διδάσκοντες αυτήν για κάθε κατεύθυνση σπουδών, οι ώρες διδασκαλίας και η μέθοδος διδασκαλίας κάθε διδακτικής ενότητας, καθώς και οι λεπτομέρειες ως προς την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων Έμφαση πρέπει να δίδεται ιδίως:

 

α) σε τομείς όπου υπάρχουν αλλαγές της νομοθεσίας κατά τα τελευταία έτη,

β) στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως σε αυτό που έχει άμεση ισχύ,

γ) στη νομολογία του ΕΔΔΑ,

δ) σε τομείς που απασχολούν συχνά τη δικαστηριακή πράξη μολονότι δεν διδάσκονται επαρκώς κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών νομικών σπουδών και

ε) σε τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τους κανόνες γενικής ισχύος.

 

2. Το Συμβούλιο Σπουδών αποφασίζει σχετικά με τον αριθμό των εργασιών που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους σε κάθε μάθημα, καθώς και την κατανομή τους στο χρόνο, ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη απόδοση των εκπαιδευομένων

 

3. Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτρέπονται μόνο κατ' εξαίρεση, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Σπουδών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.