Νόμος 3689/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Συμβούλια Σπουδών και Διδασκόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν δύο Συμβούλια Σπουδών, ένα για τις κατευθύνσεις Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων και ένα για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

2. α. Κάθε Συμβούλιο Σπουδών αποτελείται από επτά μέλη και συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Αποτελείται:

 

Α) Το Συμβούλιο για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών και των Εισαγγελέων από:

 

α)α. Τον Γενικό Διευθυντή.

β)β. Τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών.

γ)γ. Τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων.

δ)δ. Δύο Καθηγητές από τα Τμήματα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ορίζονται εκ περιτροπής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων μαζί με τους αναπληρωτές τους για θητεία 2 ετών.

ε)ε. Έναν δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία, που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για θητεία 3 ετών.

στ)στ. Έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων, ο οποίος εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευόμενους στις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελικών Λειτουργών, τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

 

Β) Το Συμβούλιο για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης από:

 

α)α. Τον Γενικό Διευθυντή,

β)β. Έναν Σύμβουλο Επικρατείας, που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του οικείου δικαστικού συμβουλίου, για θητεία τριών ετών.

γ)γ. Τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης,

δ)δ. Δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, από τη βαθμίδα του καθηγητή, των Τμημάτων Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ορίζονται εκ περιτροπής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων μαζί με τους αναπληρωτές τους για θητεία δύο ετών.

ε)ε. Τον Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων,

στ)στ. Έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων, ο οποίος εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τους εκπαιδευόμενους στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. Η θητεία των μελών λήγει, αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθούν την ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν στο Συμβούλιο.

 

β. Τα Συμβούλια Σπουδών βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

γ. Τα Συμβούλια Σπουδών συνέρχονται στην έδρα της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση τρεις τουλάχιστον φορές, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο, εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα μέλη τους. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής.

 

δ. Τα Συμβούλια Σπουδών ορίζουν, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, για μια διετία τον Γραμματέα αυτών και τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της Σχολής.

 

ε. Τα Συμβούλια Σπουδών έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α)α) Καταρτίζουν και τροποποιούν το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Πίνακα των Διδασκόντων.

(β)β) Καταρτίζουν και τροποποιούν το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και ορίζουν την Οργανωτική Επιτροπή που επιμελείται την υλοποίησή του.

 

στ. Αν τουλάχιστον δύο από τα μέλη του Συμβουλίου Σπουδών διαφωνούν με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης ή με τον πίνακα διδασκόντων, δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, να ζητήσουν εγγράφως από τον Γενικό Διευθυντή να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση στο Διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται εντός ενός μηνός ειδικά για το θέμα αυτό. Στη συνεδρίαση καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους και τα διαφωνούντα μέλη του Συμβουλίου Σπουδών, τα οποία αποχωρούν μετά τη διατύπωση των απόψεων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

3. α. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν τρία Συμβούλια Διδασκόντων, ένα για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, ένα για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και ένα για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων. Έργο τους είναι η υποβολή προς τα Συμβούλια Σπουδών γραπτών εισηγήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής. Αποτελούνται από όλους τους διδάσκοντες, οι οποίοι κάθε φορά παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Σχολή σε κάθε Κατεύθυνση.

 

β. Τα Συμβούλια Διδασκόντων συνέρχονται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή, κάθε Μάιο και μπορούν να συνέρχονται και σε κοινή συνεδρίαση. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους διδάσκοντες. Τα Συμβούλια διατυπώνουν συγκεκριμένες και αιτιολογημένες εισηγήσεις και προτάσεις για αλλαγές του εφαρμοζόμενου προγράμματος σπουδών και επιμόρφωσης, τις οποίες και καταθέτουν μέσω του προέδρου τους στο Συμβούλιο Σπουδών.

 

γ. Βρίσκονται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον επτά διδάσκοντες, ενώ για την υιοθέτηση μιας πρότασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στο Συμβούλιο Σπουδών υποβάλλεται, με την αναγκαία αιτιολογία, και η γνώμη της μειοψηφίας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται, για μια διετία, οι Γραμματείς τους με τους αναπληρωτές τους από τους υπαλλήλους της Σχολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/2020).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.