Νόμος 3907/11 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων απομάκρυνσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης ανακύψει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 22, καθώς και στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας παραβιάσει τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου οικειοθελούς αναχώρησης ή της παράτασης της, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 3, η απόφαση επιστροφής εκτελείται αμέσως και η χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης ή η παράταση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσες.

 

2. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 3386/2005 και της υπ' αριθμού 4000/4/46-α' από 27-07-2009 κοινής υπουργικής απόφασης [Α] (ΦΕΚ 1535/Β/2009).

 

3. Η αρμόδια αρχή αξιολογεί το εφικτό της απομάκρυνσης σε κάθε περίπτωση με βάση τα ειδικότερα στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, συνεκτιμώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με την ακολουθητέα πρακτική εκάστης τρίτης χώρας, ως προς τη συνεργασία σε θέματα Επανεισδοχής. Προς το σκοπό αυτόν η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητά τη συνδρομή του αρμόδιου Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

4. Αν διαπιστωθεί παραβίαση των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας με βάση το άρθρο 22 παράγραφος 3, η απόφαση επιστροφής εκτελείται αμέσως και η απόφαση αναβολής της απομάκρυνσης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. Εφόσον η απομάκρυνση δεν είναι τεχνικώς δυνατή επιβάλλονται με νέα απόφαση πρόσθετοι περιοριστικοί όροι, όπως προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί μέχρι και διοικητική κράτηση, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 30 χρονικών ορίων.

 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα ότι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ως άνω απόφαση δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν όροι εργασίας, αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης κατώτεροι των γενικών, ισχυουσών εργατικών και κοινωνικών και ασφαλιστικών διατάξεων για τον ίδιο τομέα απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του χρόνου αναβολής της απομάκρυνσης ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια ή στην περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

6. Όταν σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας του οποίου έχει απορριφθεί αίτημα διεθνούς προστασίας συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, δεν χορηγείται προθεσμία προς αναχώρηση αλλά εκδίδεται απόφαση επιστροφής και κράτησης μέχρι την πραγματοποίηση της απομάκρυνσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 30 του νόμου 3907/2011. Σε περίπτωση υποβολής μεταγενέστερης αίτησης η οποία χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών εντός 3 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η υποβολή της μεταγενέστερης αίτησης και ο χρόνος εξέτασης της δεν κωλύουν την έκδοση απόφασης επιστροφής και κράτησης σε βάρος του αιτούντος, χωρίς όμως να επιτρέπεται η απομάκρυνση του από τη χώρα πριν ληφθεί τελική απόφαση επί του αιτήματος του από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.