Νόμος 3938/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θεμάτων υπηκόων τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια απαιτείται άδεια της αστυνομικής αρχής. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της αστυνομικής άδειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όσοι απασχολούν προσωπικό χωρίς την προαναφερόμενη άδεια εργασίας, καθώς και οι εργαζόμενοι χωρίς την άδεια αυτή τιμωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 3904/2010 (ΦΕΚ 218/Α/2010).}

 

2. Αρμόδια πρόσωπα για τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010), είναι, πέραν των οριζομένων από τις διατάξεις αυτού, και οι υπάλληλοι κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και οι βαθμοφόροι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Στο άρθρο 44 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{2. Στις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 μπορεί να ορίζονται ως πρόεδροι υπάλληλοι Υπουργείων και νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον οικείο Υπουργό. Οι υπάλληλοι του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να ορίζονται και ως μέλη των ιδίων ως άνω επιτροπών αντί του εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και αντί του νομικού με εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο ή το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου εφόσον η Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ή η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αντιστοίχως δεν ορίζουν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη των επιτροπών που καθορίζονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων άρθρων του προεδρικού διατάγματος 114/2010. Θεωρείται ότι δεν ορίζονται τα μέλη των εν λόγω επιτροπών αν αυτά δεν υποδειχθούν από τους ως άνω φορείς μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και για τις επιτροπές του άρθρου 32 του προεδρικού διατάγματος 114/2010.}

 

4. Στο άρθρο 37 του νόμου 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Όταν σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας του οποίου έχει απορριφθεί αίτημα διεθνούς προστασίας συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, δεν χορηγείται προθεσμία προς αναχώρηση αλλά εκδίδεται απόφαση επιστροφής και κράτησης μέχρι την πραγματοποίηση της απομάκρυνσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 30 του νόμου 3907/2011. Σε περίπτωση υποβολής μεταγενέστερης αίτησης η οποία χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών εντός 3 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η υποβολή της μεταγενέστερης αίτησης και ο χρόνος εξέτασης της δεν κωλύουν την έκδοση απόφασης επιστροφής και κράτησης σε βάρος του αιτούντος, χωρίς όμως να επιτρέπεται η απομάκρυνση του από τη χώρα πριν ληφθεί τελική απόφαση επί του αιτήματος του από την αρμόδια Υπηρεσία.}

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν σε βάρος του υπηκόου τρίτης χώρας συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, η κράτηση μπορεί να διατάσσεται αμέσως και πριν την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.