Νόμος 3905/10 - Άρθρο 5a

Άρθρο 5Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δύναται να χρηματοδοτεί ή να επιδοτεί την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με επιχορήγηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τον σκοπό αυτό.

 

2. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.

 

β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 75%.

 

γ) Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της συμμετοχής στο εταιρικό/Μετοχικό Κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.

 

δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή/και Κράτους εκτός Ευρώπης, με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή εφόσον προέρχεται από Κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.