Νόμος 3899/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ' για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ι)α' για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.

 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

 

1. Ειδικά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης, με την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξης τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης.

 

2. Τα μέλη του Μητρώου Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μέχρι και την τελική κατανάλωση.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση.

 

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την αιθυλική αλκοόλη, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα εισπράττεται το αργότερο μέχρι την 25η του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου αυτής από το καθεστώς αναστολής.

 

Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, καθώς και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, εγγεγραμμένοι παραλήπτες, εκτός των περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των εισροών τους με την κατάθεση του παραστατικού εγγράφου ή κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών αντίστοιχα με βάση τα δικαιολογητικά δαπανών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκαθάρισης των φόρων κατά περίπτωση.

 

Το δικαίωμα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως αυτό προβλέπεται ανωτέρω, ασκούν και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή, και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των δασμολογικών κλάσεων 2701, 2702 και 2704.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του νόμου [Ν] 2960/2001 καταργείται και οι παράγραφοι 7 και 8 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα σε 6 και 7.

 

4. Στο άρθρο 147 του νόμου [Ν] 2960/2001, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της, κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του παρόντος νόμου, περιόδου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, υπολογιζόμενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις.

 

Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο μέλος Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης δεύτερη φορά, το μέλος αυτό διαγράφεται από το μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης.}

 

5. α) Στο α' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008), οι λέξεις για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού διαγράφονται.

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008) διαγράφεται.

 

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεία (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)) καταργείται.

 

7. Οι περιπτώσεις ι)γ', ι)δ' και ι)ε' της παραγράφου 8 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) καταργούνται.

 

8. Οι εκκρεμείς συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης των περιόδων 15-02-2008 μέχρι 15-05-2008, από 15-10-2008 μέχρι 15-05-2009, από 15-10-2009 μέχρι 15-05-2010 και από 15-10-2010 μέχρι 31-12-2010 τακτοποιούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.