Νόμος 3889/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, που διορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος είτε φορέα των μηχανικών είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εμβέλειας και μετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως μέλος εκπρόσωπος του άλλου από τους προαναφερόμενους φορείς. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση, προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου. Με όμοια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός του και με αυτή μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, σύνθεση, αναπλήρωση, και λοιπά θέματα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. Ο διορισμός του Προέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανακαλείται με απόφαση του ίδιου Υπουργού για λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Ο οριζόμενος Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013).

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει ο Πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο άλλα από τα μέλη του. Απόν μέλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος ή από υπάλληλο του Ταμείου με εξουσιοδότηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων και εκπροσωπουμένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου συζητείται η διάθεση και αξιοποίηση των πόρων του ειδικού λογαριασμού Γαλάζιο Ταμείο που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 743/1977, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου καλείται και μετέχει εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και ελέγχει τη λειτουργία των υπηρεσιών του, διαχειρίζεται την περιουσία του, τους πόρους του Ταμείου και τις υποθέσεις του, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την εκπλήρωση των σκοπών του, αποφασίζει και εντέλλεται την είσπραξη των πόρων και την ενέργεια δαπανών, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του, τους οποίους εν συνεχεία υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει ή να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητες του σε μέλος ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ταμείου.

 

Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους δυνάμει εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων ή κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας, για την επιβολή του ποσού που πρέπει να επιστραφεί, δημόσιας υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου.

 

5. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Ασκεί εποπτεία στις υπηρεσίες του Ταμείου.

β. Εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου.

γ. Υπογράφει τις συμβάσεις ή πράξεις, ύστερα από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

δ. Εγκρίνει δαπάνες του Ταμείου έως του ποσού που του επιτρέπει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

6. Το Ταμείο εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο μέλος του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013).

 

7. Ο Πρόεδρος με απόφαση του που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητες του σε μέλος ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ταμείου.

 

8. Με την απόφαση διορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται ένα μέλος του ως αναπληρωτής του Προέδρου για τις περιπτώσεις που εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013).

 

9. Ο Πρόεδρος του Ταμείου μπορεί να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές του Προέδρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ταμείου και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση ή όχι του Προέδρου ορίζεται επίσης με την απόφαση ορισμού του. Η θέση του Προέδρου μπορεί να πληρώνεται και με απόσπαση από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982. Η απόσπαση πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην περίπτωση κάλυψης της θέσης με απόσπαση ο αποσπώμενος συνεχίζει να λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών από το φορέα από τον οποίο προέρχεται. Ο χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης του.

 

10. Στο Ταμείο συνιστάται επίσης μία (1) θέση Διευθυντή ο οποίος διαθέτει επιστημονική κατάρτιση, προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου και ορίζεται για τετραετή επίσης θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η θέση του Διευθυντή μπορεί να πληρώνεται και με απόσπαση από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982. Για τις αποδοχές του Διευθυντή του Ταμείου και τη διαδικασία και το χρόνο απόσπασης στη θέση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο χρόνος της θητείας του Διευθυντή θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.