Νόμος 3731/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους ή τις Κοινότητες που καταργήθηκαν, κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, εφόσον δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να περιλαμβάνονται μέχρι 2 υποψήφιοι, οι οποίοι διετέλεσαν αιρετοί, για δύο περιόδους, στο αξίωμα του Δημάρχου ή για μία περίοδο στο αξίωμα του Δημάρχου και δύο περιόδους σε εκείνο του Προέδρου Κοινότητας, σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του ίδιου νομού. Για τους ανωτέρω υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του νόμου 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε Δήμους που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί και έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον Αντιδήμαρχος κατά την τουριστική περίοδο. Η διάρκεια της τουριστικής περιόδου στο συγκεκριμένο Δήμο καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

4. Στο άρθρο 94 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:

 

{6. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να τους παραχωρεί γραφείο εντός του δημοτικού καταστήματος, με δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.}

 

5. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 95 παράγραφος 2 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο έξι ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 του νόμου 3463/2006 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση και η βάση υπολογισμού της, μέχρι τρεις κατά μήνα συνεδριάσεις, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 της αποζημίωσης, που δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.}

 

7. Στους αιρετούς της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του νόμου 3463/2006 περιλαμβάνονται και όσοι είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα ειδικού σκοπού του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980).

 

8. Στο άρθρο 140 παράγραφος 2 του νόμου 3463/2006 διαγράφονται οι λέξεις για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων και προστίθενται οι λέξεις από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως ισχύει.

 

9. Στο άρθρο 140 παράγραφος 3 του νόμου 3463/2006 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος της Κοινότητας και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι 3 το πολύ συνεδριάσεις το μήνα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι ίση με ποσοστό 2% επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου της Κοινότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 136.}

 

10. Για τους Δήμους που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, η αποζημίωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται σε ποσοστό 5% επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 136.

 

11. Στο άρθρο 141 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Η αστική ευθύνη της παραγράφου 1 υπόκειται σε τριετή παραγραφή, η οποία αρχίζει με τη λήξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.}

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 191 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ' άρθρο 186 παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.}

 

13. Στο άρθρο 209 του νόμου 3463/2006 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως ακολούθως:

 

{9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος.

 

Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη.

 

10. Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) και άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), όπως ισχύουν.}

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 217 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από 15, τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.}

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 219 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να πραγματοποιούν και πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και να συνάπτουν συμφωνίες.}

 

16. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 240 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία.}

 

17. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 244 του νόμου 3463/2006 η λέξη Δήμων αντικαθίσταται από τη λέξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

18. Η παράγραφος 7 του άρθρου 252 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων δεν επιτρέπεται να συνιστούν οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή να συμμετέχουν σε αυτές.}

 

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 254 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής τους.}

 

20. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 254 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.}

 

21. Η παράγραφος 4 του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, τα δημοτικά και του διαδημοτικού χαρακτήρα θέατρα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας δεν συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.}

 

22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006, μετά τα δύο πρώτα εδάφια προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που είχαν προσληφθεί μέχρι 31-12-2005 από επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και σε άτομα που προσλήφθηκαν κατ' εφαρμογή του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.}

 

23. Στο άρθρο 270 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

 

{6. Για τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών εταιρειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες δεν προβλέπεται στη συστατική τους πράξη συγκεκριμένος χρόνος λειτουργίας, αυτός λήγει με την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 

24. Στο τέλος του εδαφίου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του νόμου 3463/2006 η φράση τριών (3) μηνών αντικαθίσταται από τη φράση τριάντα (30) μηνών.

 

25. Η παράγραφος 2 του άρθρου 274 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η μεταγραφή των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει συντελεσθεί, στα οικεία υποθηκοφυλακεία, ατελώς, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση τους.}

 

26. Εφόσον για τους οικισμούς που προσαρτήθηκαν στους Δήμους του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και αποτέλεσαν τοπικά διαμερίσματα δεν υφίσταται καθορισμός ορίων, αυτός γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, οι διατάξεις της οποίας επαναφέρονται σε ισχύ. Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δε αποφάσεις καθορισμού ορίων εκδίδονται μέχρι την 31-12-2009.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.