Νόμος 3613/07 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Οικονομικά και λοιπά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στον ταμία, διαχειριστή, εισπράκτορες και ελεγκτές εσόδων - εξόδων, που υπηρετούν στην Ταμιακή Υπηρεσία των πρωτοβάθμιων Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Οικονομικού Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών, οι οποίοι έχουν ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι κατέχουν οργανικές θέσεις ή, ακόμη, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΔΕ 14 και ΔΕ 15, καταβάλλεται το εκάστοτε χορηγούμενο επίδομα αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών, που προβλέπεται από την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), ανεξαρτήτως μηνιαίου ποσού χρηματικής διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση τους στις ανωτέρω θέσεις έχει αποκλειστικό χαρακτήρα και γίνεται κατά πλήρες ωράριο.

 

β. Καταλογισμοί που έχουν γίνει σε βάρος των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου για τη λήψη του ανωτέρω επιδόματος αίρονται. Ποσά που έχουν τυχόν βεβαιωθεί στο πλαίσιο των ίδιων καταλογισμών διαγράφονται.

 

2. α. Στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006) υπάγονται και οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες. Οι προθεσμίες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006) που έληξαν την 31-08-2007 παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30-04-2008. Η προθεσμία λήψης από το αρμόδιο όργανο της σχετικής απόφασης δανειοδότησης, της περίπτωσης γ' της ανωτέρω παραγράφου παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31-01-2008.

 

β. Οι προθεσμίες της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) που τροποποιήθηκαν με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30-04-2008. Η προβλεπόμενη στο τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 6 του άρθρου 29 του νόμου 3448/2006 αίτηση δανειοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

3. Στο άρθρο 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Η συνομολόγηση δανείων από τους Συνδέσμους, για την εκπλήρωση σκοπών της αρμοδιότητας ή της δράσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, γίνεται ύστερα από απόφαση των διοικητικών τους συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συναίνεση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι μέλη τους. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 176 εφαρμόζονται, αναλόγως, για τη συνομολόγηση των ανωτέρω δανείων.}

 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6.α. Ποσοστό 30% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον οικείο Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την πληρωμή του παραβόλου.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 205 του νόμου 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού, η ανωτέρω προθεσμία για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 209 του νόμου 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

 

{8. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.