Νόμος 3522/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων.

 

3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που αποσβέστηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση Γ, που έχει ως εξής:

 

{ι) η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) καταργούνται για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησης τους και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

 

6. Για σκοπούς εφαρμογής της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), ως κλάδος ή τμήμα επιχείρησης λογίζεται και το σύνολο ή τμήμα του λογαριασμού συμμετοχών εισφέρουσας επιχείρησης, ο οποίος εξ ολοκλήρου απαρτίζεται από συμμετοχές σε επιχειρήσεις που είτε διενεργούν αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000) και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996), είτε ως αντικείμενο έχουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του άρθρου 2 του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 

7. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 25 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{β) Στα εισοδήματα από τόκους ή μερίσματα που αποκτούν δικαιούχοι ελληνικών πιστοποιητικών, κάτοικοι Ελλάδος, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 29% από 01-01-2006 και με 25% από 01-01-2007 και μετά. Η παρακράτηση ενεργείται από τον εκδότη στο ποσό των μερισμάτων ή τόκων που διανέμει η αλλοδαπή εταιρεία μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του φόρου που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή. Από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο πιο πάνω φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή.

 

γ) Ο εκδότης των ελληνικών πιστοποιητικών αποδίδει τον οφειλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρο στην αρμόδια για τη φορολογία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα των μερισμάτων ή τόκων από την αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.}

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) καταργούνται από την 01-01-2006 και μετά.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ο φόρος της παρούσας παραγράφου δεν επιβάλλεται όταν οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.