Νόμος 3483/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος μιας δημόσιας επιχείρησης δύναται να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτήν δημοσίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.}

 

2. Το άρθρο 18 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων που είχαν συγκροτηθεί με βάση τις διατάξεις που καταργούνται με το άρθρο 20 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα, εφόσον προσαρμοστούν στις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο πρώτο, 5, 6, 8 και 10 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Έως την 15-08-2006 τα διοικητικά συμβούλια του πρώτου εδαφίου λειτουργούν νόμιμα ακόμη και εάν η λειτουργία τους δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις προαναφερθείσες διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

3. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995) δεν εφαρμόζεται επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του νόμου 3429/2005.

 

4. Επί της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.