Νόμος 3469/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) οι διατάξεις του νόμου [Ν] 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) η διάταξη του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1116/1981 (ΦΕΚ 8/Α/1981),

 

γ) η διάταξη του άρθρου 21 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986),

 

δ) το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991),

 

ε) η διάταξη της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 1558/1985, που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 25 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005,

 

στ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1558/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 παράγραφος 16 εδάφιο πρώτο του νόμου 2503/1997 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 2880/2001 και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 25 παράγραφος 2 εδάφια 2 και 3 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005.

 

2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.