Νόμος 1599/86 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Περιορισμός της δημοσιευόμενης ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η πράξη προαγωγής, ένταξης, αργίας, διαθεσιμότητας των δημόσιων λειτουργών, των δημόσιων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών. Ομοίως δεν δημοσιεύονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 

2. Επίσης δεν δημοσιεύονται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών, οδοντιατρείων, μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας, νοσοκόμου, μεσίτη αστικών συμβάσεων, πράκτορα μετανάστευσης.

 

3. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καταχωρίζονται πάντοτε σε περίληψη. Η περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιέχει την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, είδος και ονομαστική αξία των μετοχών ή μερίδων, τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών εάν έχουν διοριστεί διαχειριστές με το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τον αριθμό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Όμοια περίληψη γίνεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

 

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού καθορίζεται ο τύπος και περιορίζονται και τροποποιούνται ως προς τη μορφή οι πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.