Νόμος 2880/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 56 του νόμου 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω αποσπάσεις μπορούν να παρατείνονται για ένα έτος μία ή περισσότερες φορές και μέχρι συμπληρώσεως συνολικού χρόνου απόσπασης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης πέντε ετών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι μετατάξεις του προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος σε άλλες υπηρεσίες μπορεί να γίνουν και σε προσωποπαγείς θέσεις σε περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από τους αρμόδιους Υπουργούς σε περίπτωση μετάταξης σε Υπουργείο, οι περιφερειακές υπηρεσίες του οποίου δεν υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1388/1983 (ΦΕΚ 113/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης.

 

4. Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών (Εθνικός Κήπος) λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα (και Κυριακές και εξαιρέσιμες), για μεν τις ανάγκες φύλαξης του πρασίνου και των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κήπου σε εικοσιτετράωρη βάση, για δε τις λοιπές λειτουργικές τους ανάγκες, σε δωδεκάωρη.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση η άσκηση της υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.