Νόμος 3469/06 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 1, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ισχύων Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 188/1996 (ΦΕΚ 146/Α/1996)), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α/2005).

 

2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 7, καθώς και ο τίτλος Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 3419/2005. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το τεύχος αυτό εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

 

3. Διατάγματα ή πράξεις που έχουν εκδοθεί ύστερα από εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 301/1976 ή άλλων ειδικών νόμων και αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των διαταγμάτων και των πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

 

4. Διατάξεις που προβλέπουν τη δημοσίευση πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή σε ορισμένο τεύχος της εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.